Lid van de Raad van Toezicht

De taken van de Raad van Toezicht binnen Kind & Co Ludens bestaan op hoofdlijn uit:

 • Integraal toezicht houden op strategie, beleid en kwaliteit van de organisatie en de realisatie hiervan;
 • Klankbordrol vervullen voor de Raad van Bestuur;
 • Goedkeuring geven aan belangrijke organisatiebesluiten zoals de begroting en jaarrekening, benoemen accountant, samenwerkingsverbanden, grote (vastgoed)investeringen, reorganisaties en wijziging statuten;
 • Werkgeverschap van de Raad van Bestuur.

De Leden van de Raad van Toezicht:

 • Werken volgens de principes van de Governance Code Kinderopvang;
 • Komen gemiddeld 7x per jaar bij elkaar; waaronder 4x reguliere vergaderingen, 1x locatiebezoek, 1x bijeenkomst van de Raad met het voltallig MT, 1x evaluatiebijeenkomst;
 • Worden in principe voor 4 jaar benoemd en zijn voor maximaal één periode herbenoembaar;
 • Ontvangen een vaste vergoeding per jaar op basis van de adviesregeling honorering toezichthouders in de kinderopvang VTOI/NVTK.

Wij zoeken een nieuw lid die:

 • Affiniteit heeft met de kinderopvang en maatschappelijke ondernemingen;
 • Aantoonbare financiële en bedrijfseconomische kennis heeft;
 • Bedreven is in relatie/netwerkbeheer;
 • Transparant communiceert;
 • Onafhankelijkheid en betrokkenheid combineert;
 • Geen verbinding heeft met een andere kinderopvangorganisatie of het (basis)onderwijs binnen het werkgebied van Kind & Co Ludens.

En bij voorkeur:

 • Al (ruime) ervaring heeft in een toezichthoudende rol;
 • Kennis heeft van openbaar bestuur en/of politiek.

De Raad van Toezicht heeft de ambitie om een afspiegeling van de maatschappij te zijn en stimuleert diversiteit binnen haar gelederen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een man. Kandidaten uit etnische groepen worden met nadruk uitgenodigd om te reageren.

Informatie kan ingewonnen worden bij:

 • Mevrouw Judith Franssen, vice-voorzitter Raad van Toezicht 
 • De heer Bertus Koot, voorzitter Raad van Bestuur van Kind & Co Ludens, bij wie ook een informatiepakket met statuten en jaarverslag opvraagbaar is.

T: 030-6958469/030-8200777 

Procedure:

 • Wij zien uw reactie graag, in de vorm van een mail met motivatie en bijgevoegde CV, uiterlijk op 30 september tegemoet. Deze graag richten aan Kind & Co Ludens, t.a.v. de selectiecommissie RvT, e-mail: rvt@kindencoludens.nl  
 • Na de briefselectie wordt op 15 november in de avonduren een gesprekscarrousel gepland met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.